Bilet 5 

 • Mövzular: 120
 • Biletlər: 8
 • Online Testlər: 5
 • Hazır olan Testlər: 138
 • Test bankı cavabları: 30
 • Tarixi məlumatlar: 33

 • Online: 3 nəfər
 • Sayt:

 • 

  Bilet 5

  Tarix: 18 oktyabr 2015 | 16:18, Baxılıb 431
  Yenilənmə Tarixi: 6 yanvar 2017
  Imtahanda iştirak edənlər: 326 nəfər
  Online Imtahan: Bilet [5],
  Müəllif: Elçin Hüseynov
  39:59

  1. Böyük yan tərəfi 42 sm, kor bucağı 135° və kiçik oturacağı 5 sm olan düzbucaqlı trapesiyanın sahəsini tapın.

  1.    20 sm2

  2.    28 sm2

  3.    26 sm2

  4.    30 sm2

  5.    32 sm2

  2. Düzgün çoxbucaqlının xarici bucağının dərəcə ölçüsü 20° - dir. Bu çoxbucaqlının daxili bucağının dərəcə ölçüsünü tapın.

  1.    150°

  2.    70°

  3.    120°

  4.    160°

  5.    180°

  3. a, b, c natural ədədlər və ab = 11, ac = 13 olarsa, a + b + c cəmini tapın.

  1.    26

  2.    19

  3.    24

  4.    25

  5.    23

  4. 3 x 2 x y x 2 ifadəsini sadələşdirin.

  1.    3x - y

  2.    y x

  3.    3 y x x

  4.    3 x y x

  5.    y + x

  5. n - in hansı qiymətində c ( n ; 9 )  və  d ( 3 ; 2 ) vektorları perpendikulyardır?

  1.    3

  2.    9

  3.    -6

  4.    6

  5.    -3

  6. M çoxhədlisinin qüvvəti 6, N çoxhədlisinin qüvvəti 11 olarsa, (M - N)3 · M çoxhədlisinin qüvvətini tapın.

  1.    22

  2.    51

  3.    39

  4.    17

  5.    33

  7.

  2 1 ( 4 x 3 - 1 ) d x
  inteqralını hesablayın.

  1.    17

  2.    -14

  3.    -18

  4.    20

  5.    16

  8. 3 - 2sinα · cosα · ctgα ifadəsinin ən böyük qiymətini tapın.

  1.    2

  2.    5

  3.    3

  4.    4

  5.    1

  9. 8 6 24 ifadəsinin qiymətini hesablayın.

  1.    4

  2.    2

  3.    1 2

  4.    2

  5.    1 2

  10. 3x - 10y = 74 tənliyinin qrafiki üzərində götürülmüş nöqtənin absisi 28 olarsa, bu nöqtənin ordinatını tapın.

  1.    2

  2.    -2

  3.    0

  4.    1

  5.    -1

  11. log7(4x + 1) = 2 tənliyini həll edin.

  1.    1

  2.    2 7

  3.    1 1 2

  4.    4 3

  5.    1 2

  12. Eyler - Venn diaqramındakı ştrixlənmiş hissə hansı ifadəyə uyğundur?

  1.    (A ∪ B) ∩ C

  2.    (A\B) ∪ C

  3.    (A ∪ B)\C

  4.    (A\B) ∩ C

  5.    (A ∩ B)\C

  13.Çevrənin AB və CD vətərləri M nöqtəsində kəsişir. CM = 8 sm, MD = 5 sm və MB = 4 sm olarsa, AM parçasının uzunluğunu tapın.

  1.    6 sm

  2.    12 sm

  3.    10 sm

  4.    8 sm

  5.    9 sm

  14. 0,01lg0,1 - 0,5 ifadəsinin qiymətini tapın.

  1.    0,01

  2.    0,1

  3.    10

  4.    100

  5.    1000

  15. p - nin hansı qiymətində 2x2 - (p2 - 4)x - p - 2 = 0 tənliyinin kökləri sıfırdan fərqli əks ədədlərdir?

  1.    1

  2.    2

  3.    -2

  4.    0

  5.    -1

  16. { x + 3 y = 8 , x + 2 y = 5 tənliklər sistemindən y - x fərqini tapın.

  1.    -3

  2.    3

  3.    4

  4.    -4

  5.    -2

  17. (α - β) - nı tapın.

  1.    160°

  2.    120°

  3.    80°

  4.    100°

  5.    130°

  18. x - in hansı natural qiymətlərində x 10 kəsri düzgün, x 7 kəsri isə düzgün olmayan kəsr olar?

  1.    5; 6; 8

  2.    6; 7; 8

  3.    5; 8; 9

  4.    4; 7; 8

  5.    7; 8; 9

  19. |8,1 - 9,7| ifadəsinin qiymətini hesablayın.

  1.    1,6

  2.    -1,6

  3.    -17,8

  4.    0,6

  5.    17,8

  20. (an) ədədi silsiləsində a13 - a4 = 72 olarsa, silsilə fərqini tapın.

  1.    10

  2.    13

  3.    9

  4.    8

  5.    11

  21. x - ın hansı müsbət qiymətində f(x) = (2x - 3)3 - 5x funksiyasının törəməsinin qiyməti 49 - a bərabərdir?

  1.    2

  2.    -1,5

  3.    1,5

  4.    3

  5.    1

  22. sinα + cosβ ifadəsinin qiymətini tapın.

  1.    0,8

  2.    1,7

  3.    1,5

  4.    1,2

  5.    2

  23. 33 2 3 2 + 14 30 55 2 5 2  ifadəsinin qiymətini hesablayın.

  1.    1,5

  2.    1

  3.    0

  4.    0,5

  5.    2

  24. Uyğunluğu müəyyən edin.

  1. -18 ≤ x ≤ 18

  2. -17 < x ≤ 17

  3. -16 < x < 17
  1. tam həllərin cəmi 17 - dir

  2. tam həllərin cəmi 16 - dır

  3. tam həllərin cəmi 0 - dır

  4. ən kiçik tam həlli -16 - dır

  5. ən böyük tam həlli 16 - dır
  1.    1.c; 2.a,b; 3.d,e

  2.    1.c; 2.b,d; 3.a,e

  3.    1.c; 2.a,d; 3.b,e

  4.    1.e; 2.a,d; 3.b,c

  5.    1.d; 2.a,c; 3.b,e

  25. Uyğunluğu müəyyən edin.

  1. a = 5 6 ; b = 4 5 o l a r s a ,
  2. a = 4 5 ; b = 3 4 o l a r s a ,
  3. a = 2 3 ; b = 3 4 o l a r s a ,
  1. b ədədi a - nin 50% - nə bərabərdir

  2. a - nın 200% - i b - nin tərsinə bərabərdir

  3. a ədədi b - dən kiçikdir

  4. b ədədi a - dan  6 1 4 %  kiçikdir

  5. b ədədi a - nın 96% - nə bərabərdir
  1.    1.e; 2.b; 3.d,c

  2.    1.e; 2.d; 3.b,c

  3.    1.e; 2.c; 3.b,d

  4.    1.d; 2.e; 3.b,c

  5.    1.c; 2.d; 3.b,e


  Система Orphus Mətndə qrammatik səhv var? Onu siçanla seçin və "Ctrl+Enter" düyməsini sıxın.