Bilet 4 

 • Mövzular: 120
 • Biletlər: 8
 • Online Testlər: 5
 • Hazır olan Testlər: 138
 • Test bankı cavabları: 30
 • Tarixi məlumatlar: 33

 • Online: 3 nəfər
 • Sayt:

 • 

  Bilet 4

  Tarix: 16 oktyabr 2015 | 16:18, Baxılıb 309
  Yenilənmə Tarixi: 6 yanvar 2017
  Imtahanda iştirak edənlər: 215 nəfər
  Online Imtahan: Bilet [4],
  Müəllif: Elçin Hüseynov
  39:59

  1. Böyük yan tərəfi 62 sm, iti bucağı 45° və kiçik oturacağı 4 sm olan düzbucaqlı trapesiyanın sahəsini tapın.

  1.    38 sm2

  2.    42 sm2

  3.    45 sm2

  4.    40 sm2

  5.    36 sm2

  2. Düzgün çoxbucaqlının daxili bucağının dərəcə ölçüsü 144° - dir. Bu çoxbucaqlının xarici bucağının dərəcə ölçüsünü tapın.

  1.    108°

  2.    72°

  3.    144°

  4.    36°

  5.    50°

  3. a, b, c natural ədədlər və ab = 13, ac = 17 olarsa, a + b + c cəmini tapın.

  1.    27

  2.    29

  3.    32

  4.    31

  5.    30

  4. 2 a b a 2 a 2 ifadəsini sadələşdirin.

  1.     b a

  2.     2 a b a

  3.    2b - a

  4.     2 b a b

  5.    a(b + a)

  5. m - in hansı qiymətində c ( 2 ; m )  və  d ( 7 ; 2 ) vektorları perpendikulyardır?

  1.    0

  2.    -6

  3.    6

  4.    -7

  5.    7

  6. P çoxhədlisinin qüvvəti 5, Q çoxhədlisinin qüvvəti 12 olarsa, (P + Q)3 · P çoxhədlisinin qüvvətini tapın.

  1.    51

  2.    24

  3.    41

  4.    10

  5.    17

  7.

  1 2 ( 5 x 4 + 1 ) d x
  inteqralını hesablayın.

  1.    28

  2.    -32

  3.    36

  4.    34

  5.    -26

  8. 2sinα · cosα · tgα - 1 ifadəsinin ən kiçik qiymətini tapın.

  1.    2

  2.    3

  3.    -1

  4.    -2

  5.    1

  9. 5 12 20 ifadəsinin qiymətini hesablayın.

  1.    9

  2.    3

  3.     1 3

  4.     1 3

  5.    3

  10. -5x + 9y = 50 tənliyinin qrafiki üzərində götürülmüş nöqtənin ordinatı 10 olarsa, bu nöqtənin absisini tapın.

  1.    -5

  2.    0

  3.    -8

  4.    8

  5.    4

  11. log5(3x - 2) = 2 tənliyini həll edin.

  1.     3 4

  2.    2 2 3

  3.    2 1 3

  4.    1

  5.    5

  12. Eyler - Venn diaqramındakı ştrixlənmiş hissə hansı ifadəyə uyğundur?

  1.    (A ∪ C) ∩ B

  2.    (A\C) ∩ B

  3.    (A ∪ C)\B

  4.    (A\C) ∪ B

  5.    (A ∩ C)\B

  13.Çevrənin AB və CD vətərləri M nöqtəsində kəsişir. CM = 8 sm, MD = 6 sm və MB = 4 sm olarsa, AM parçasının uzunluğunu tapın.

  1.    9 sm

  2.    8 sm

  3.    12 sm

  4.    10 sm

  5.    6 sm

  14. 0,01lg0,1 + 0,5 ifadəsinin qiymətini tapın.

  1.    0,01

  2.    1000

  3.    0,1

  4.    100

  5.    10

  15. p - nin hansı qiymətində 3x2 - (p2 - 9)x + p - 3 = 0 tənliyinin kökləri sıfırdan fərqli əks ədədlərdir?

  1.    0

  2.    -1

  3.    -3

  4.    3

  5.    1

  16. { 3 a b = 9 , 2 a b = 5 tənliklər sistemindən a·b hasilini tapın.

  1.    -10

  2.    10

  3.    12

  4.    -12

  5.    -6

  17. (α - β) - nı tapın.

  1.    120°

  2.    80°

  3.    70°

  4.    110°

  5.    100°

  18. x - in hansı natural qiymətlərində x 8 kəsri düzgün, x 5 kəsri isə düzgün olmayan kəsr olar?

  1.    6; 7; 8

  2.    1; 3; 5

  3.    3; 5; 8

  4.    1; 5; 7

  5.    5; 6; 7

  19. |5,3 - 7,8| ifadəsinin qiymətini hesablayın.

  1.    2,5

  2.    -2,5

  3.    13,1

  4.    1,5

  5.    -13,1

  20. (an) ədədi silsiləsində a15 - a6 = 81 olarsa, silsilə fərqini tapın.

  1.    12

  2.    10

  3.    7

  4.    9

  5.    8

  21. x - ın hansı müsbət qiymətində f(x) = (2x - 1)3 + 7x funksiyasının törəməsinin qiyməti 31 - ə bərabərdir?

  1.    1

  2.    0,5

  3.    -0,5

  4.    1,5

  5.    -1,5

  22. cosα + sinβ ifadəsinin qiymətini tapın.

  1.    1

  2.    1,5

  3.    2

  4.    1,6

  5.    0,5

  23. 61 2 23 2 + 84 22 52 2 32 2  ifadəsinin qiymətini hesablayın.

  1.    6

  2.    5

  3.    4

  4.    3

  5.    2

  24. Uyğunluğu müəyyən edin.

  1. -14 ≤ x ≤ 14

  2. -13 < x ≤ 13

  3. -12 < x < 13
  1. tam həllərin cəmi 12 - dir

  2. tam həllərin cəmi 0 - dır

  3. tam həllərin cəmi 13 - dür

  4. ən böyük tam həlli 12 - dir

  5. ən kiçik tam həlli -12 - dir
  1.    1.b; 2.d,e; 3.a,c

  2.    1.c; 2.b,e; 3.a,d

  3.    1.b; 2.c,e; 3.a,d

  4.    1.d; 2.c,e; 3.a,b

  5.    1.b; 2.a,e; 3.c,d

  25. Uyğunluğu müəyyən edin.

  1. a = 3 5 ; b = 3 4 o l a r s a ,
  2. a = 3 4 ; b = 2 3 o l a r s a ,
  3. a = 4 5 ; b = 3 4 o l a r s a ,
  1. b ədədi a - dan böyükdür

  2. a ədədi b - nin 80% - nə bərabərdir

  3. a ədədi b - nin 50% - nə bərabərdir

  4. a ədədi b - dən  6 2 3 %  böyükdür

  5. a - nın 200% - i b - nin tərsinə bərabərdir
  1.    1.e,b; 2.a; 3.d

  2.    1.a,b; 2.e; 3.d

  3.    1.a,b; 2.d; 3.e

  4.    1.d,b; 2.e; 3.a

  5.    1.e,d; 2.a; 3.b


  Система Orphus Mətndə qrammatik səhv var? Onu siçanla seçin və "Ctrl+Enter" düyməsini sıxın.