Bilet 3 

 • Mövzular: 120
 • Biletlər: 8
 • Online Testlər: 5
 • Hazır olan Testlər: 138
 • Test bankı cavabları: 30
 • Tarixi məlumatlar: 33

 • Online: 4 nəfər
 • Sayt:

 • 

  Bilet 3

  Tarix: 10 oktyabr 2015 | 16:18, Baxılıb 432
  Yenilənmə Tarixi: 6 yanvar 2017
  Imtahanda iştirak edənlər: 308 nəfər
  Online Imtahan: Bilet [3],
  Müəllif: Elçin Hüseynov
  39:59

  1.

  sin 6 α + c o s 6 α = 3 4
  olarsa, 6cos4α - nı tapın.

  1.    2

  2.    -2

  3.    -4

  4.    3

  5.    4

  2. z kompleks ədədi üçün 3z - z = -2 + 4i olarsa, z12 - ni tapın.

  1.    128i

  2.    -128

  3.    64i

  4.    -64

  5.    128

  3. A çoxluğu x2 - 6x + 8 = 0 tənliyinin kökləri çoxluğu, B isə 5 - dən kiçik cüt natural ədədlər çoxluğu olarsa, hansı bərabərlik doğrudur?

  1.    A ∪ B = {2}

  2.    A ∪ B = ∅

  3.    A = B

  4.    A ∩ B = ∅

  5.    A ∩ B = {2}

  4. xyyx natural ədədləri üçün  x y ¯ y y x ¯ x = 4  olarsa, x + y cəminin ən böyük qiymətini tapın.

  1.    10

  2.    12

  3.    11

  4.    16

  5.    9

  5. Çevrə xaricinə çəkilmiş düzbucaqlı ABC üçbucağında ∠C = 90o, BD = 3 sm və DA = 10 sm olarsa, çevrənin uzunluğunu tapın.

  1.    8π sm

  2.    3π sm

  3.    4π sm

  4.    6π sm

  5.    10π sm

  6. m = O N + O M  vektorunun koordinatlarını tapın.

  1.    (2; 4)

  2.    (-3; 2)

  3.    (-5; 3)

  4.    (-3; 4)

  5.    (1; 2)

  7.

  x | x | 16 x 2 > 0
  bərabərsizliyini həll edin.

  1.    (-4; 4)

  2.    (0; 4)

  3.    [-4; 0)

  4.    [0; 4]

  5.    [-4; 4]

  8. Tərəfi 42 sm olan kvadratın müstəvisi üzərində olmayan nöqtədən kvadratın təpələrinə qədər olan məsafələr 5 sm - dir. Bu nöqtədən kvadrat müstəvisinə qədər olan məsafəni tapın.

  1.    6 sm

  2.    5 sm

  3.    2 sm

  4.    4 sm

  5.    3 sm

  9. Konusun doğuranı 10 sm, oturacağının radiusu isə 8 sm - dir. Oturacağı verilmiş konusun oturacağı ilə eyni, hündürlüyü isə onun hündürlüyündən 2 dəfə kiçik olan konusun həcmini tapın.

  1.    96π sm3

  2.    48π sm3

  3.    64π sm3

  4.    192π sm3

  5.    132π sm3

  10. Ölçüləri 5 sm, 9 sm və 10 sm olan düzbucaqlı paralelepipedin səthinin sahəsini hesablayın.

  1.    270 sm2

  2.    340 sm2

  3.    370 sm2

  4.    640 sm2

  5.    540 sm2


  11.

  π 6 π 2 1 + sin 2 x + cos 2 x sin x + cos x d x
  inteqralını hesablayın.


  1.    2 3

  2.    3

  3.    1

  4.    1 2

  5.    3 2

  12. a parametrinin hansı qiymətində { 2 x + 3 y = 3 a , 2 x 3 y = a tənlikər sisteminin həllinə uyğun olan nöqtə x + 6y = 9 düz xəttinin üzərində olar?

  1.    -4

  2.    3

  3.    5

  4.    6

  5.    -2

  13. Dairənin radiusunu 4 dəfə azaltsaq sahəsi necə dəyişər?

  1.    16 dəfə artar

  2.    4 dəfə azalar

  3.    16 dəfə azalar

  4.    12 dəfə azalar

  5.    4 dəfə artar

  14. y = 2kx + b xətti funksiyasının verilmiş qrafikinə görə k və b - nin işarəsini müəyyən edin.

  1.    k > 0, b > 0

  2.    k > 0, b = 0

  3.    k > 0, b < 0

  4.    k < 0, b > 0

  5.    k < 0, b < 0

  15.

  lim x 1 ( 7 5 x x 2 )
  -i hesablayın.

  1.    5

  2.    0

  3.    1

  4.    2

  5.    3

  16. 0 < x < 1 olarsa, hansı ifadənin qiyməti ən kiçik olar?

  1.    x3

  2.    x

  3.    x2

  4.    x

  5.    x 3

  17. y = 21 - sin2x funksiyasının qiymətlər çoxluğunu tapın.

  1.    [1; 2]

  2.    [1; 4]

  3.    (1; 4)

  4.    [2; 4]

  5.    (0; 2]

  18. y = 2x2 - 12x funksiyasının artma aralığını tapın.

  1.    [1; 3]

  2.    (-1; 0)

  3.    (-; 3)

  4.    [3; +)

  5.    [0; 1]

  19. 5 a + 10 a 2 4 a + 4 kəsrini ixtisar edin.

  1.    1 2 a

  2.    1 a 2

  3.    5 2 a

  4.    5 3 a

  5.    5 2 + a

  20. x + y = 5 və |x - a + 3| + |y + b - 13| = 0 olarsa, a - b fərqini tapın.

  1.    5

  2.    -5

  3.    -10

  4.    7

  5.    -7

  21. 2log3(x - 4)2 - xlog3(4 - x) = 0 tənliyini həll edin.

  1.    2

  2.    3

  3.    2,5

  4.    -3

  5.    3,5

  22. 7sinx + 9cosx = c (c > 0) tənliyinin həllinin varlığı üçün c - nin ala biləcəyi ən böyük tam qiymət ilə ən kiçik tam qiymətin fərqini tapın.

  1.    12

  2.    8

  3.    9

  4.    10

  5.    11

  23. Düzbucaqlı ABCD trapesiyasının (∠A = 90o) diaqonalları qarşılıqlı perpendikulyardır. AB = 18, AD = 12 olarsa, DC parçasının uzunluğunu tapın.

  1.    4

  2.    8

  3.    16

  4.    12

  5.    9

  24. Eyni məhsuldarlıqla işləyən 30 traktor müəyyən bir sahəni 13 günə şumlaya bilir. Traktorların sayını 30% artırsaq, həmin sahə neçə günə şumlanıla bilər?

  1.    20

  2.    10

  3.    23

  4.    43

  5.    17

  25. Uyğunluğu müəyyən edin.

  1. Bərabəryanlı üçbucağın tərəfləri 4 sm və 8 sm - dir.
  2. Bərabəryanlı üçbucağın bir tərəfi digərindən iki dəfə böyük və onların uzunluqlarının fərqi 5 sm - dir.
  3. Bərabərtərəfli üçbucağın hündürlüyü 53 sm - dir.
  1. Üçbucağın perimetri 20 sm - dir.

  2. Üçbucağın perimetri 25 sm - dir.

  3. Üçbucağın perimetri 30 sm - dir.

  4. Üçbucağın sahəsi 253 sm2- dir.

  5. Üçbucağın oturacağı 4 sm - dir.
  1.    ce; d; ac

  2.    ce; a; dc

  3.    ae; b; cd

  4.    be; c; ad

  5.    de; c; ab


  Система Orphus Mətndə qrammatik səhv var? Onu siçanla seçin və "Ctrl+Enter" düyməsini sıxın.