Bilet 1 

 • Mövzular: 120
 • Biletlər: 8
 • Online Testlər: 5
 • Hazır olan Testlər: 138
 • Test bankı cavabları: 30
 • Tarixi məlumatlar: 33

 • Online: 4 nəfər
 • Sayt:

 • 

  Bilet 1

  Tarix: 2 mart 2015 | 16:18, Baxılıb 1.6min
  Yenilənmə Tarixi: 6 yanvar 2017
  Imtahanda iştirak edənlər: 1229 nəfər
  Online Imtahan: Bilet [1],
  Müəllif: Elçin Hüseynov
  39:59

  1. 20% - i 5 0 , 436 : 0 , 1 ( 2 : 2 7 6 , 36 ) : 4 olan ədədi tapın.

  1.    85

  2.    100

  3.    20

  4.    60

  5.    70

  2. Diaqonallarının kvadratları cəmi 100 olan rombun perimetrini tapın?

  1.    20

  2.    25

  3.    10

  4.    40

  5.    16

  3. f(x) = 1 + 2 x 4 3 x funksiyası üçün f'(0)- ı tapın.

  1.    11 16 \frac{11}{16}

  2.    1 4 \frac{1}{4}

  3.    3 16 \frac{3}{16}

  4.    1 16 \frac{1}{16}

  5.    5 16 \frac{5}{16}

  4. Funksiyalardan hansı cütdür?

  1.    y = x2tgx

  2.    y = x2 + x + 2

  3.    y = xcosx

  4.    y = x2 + sin2x

  5.    y = |x|sinx

  5. f(x) = cos23x - ın ibtidai funksiyasının ümumi şəklini tapın?

  1.    5 12 sin 6 x + C -\frac{5}{12}\sin 6x+C

  2.    1 2 x + 1 12 sin 6 x + C \frac{1}{2}x+\frac{1}{12}\sin 6x+C

  3.    5 12 sin 6 x + C \frac{5}{12}\sin 6x+C

  4.    1 2 x 1 12 sin 6 x + C \frac{1}{2}x-\frac{1}{12}\sin 6x+C

  5.    7 12 sin 6 x + C \frac{7}{12}\sin 6x+C

  6. Kubun həcmini 8 dəfə artırdıqda, tili neçə dəfə artar?

  1.    8 dəfə

  2.    2 dəfə

  3.    4 dəfə

  4.    3 dəfə

  5.    6 dəfə

  7. İfadələrdən neçəsi kəsr rasional ifadə deyil?
  1.   x 1 y 2

  2. y 2 + x y + x 2

  3. 2 , 2 0 , 5 0 , 1 1 , 2 : 0 , 2 1

  4. y 2 + x 3 + 0 , 5 2

  5.   2 3 x 3 2 y
  1.    1

  2.    5

  3.    2

  4.    3

  5.    4

  8. |x - 2| = 3 tənliyin köklərinin hasilini tapın?

  1.    3

  2.    4

  3.    5

  4.    -5

  5.    -3

  9. Dəyişənin hansı qiymətlərində -10 + 5x ifadəsinin mənası var?

  1.    x ≤ 2

  2.    x ≥ 2

  3.    x ≤ 0,5

  4.    x ≤ -0,5

  5.    x ≥ -2

  10. m - in hansı mənfi qiymətində { m x + y = 3 4 x + m y = 5 \left\{\begin{matrix} \!\!\!mx+y=3 & & \\ 4x+my=5 & & \end{matrix}\right. sisteminin həlli yoxdur?

  1.    -0,6

  2.    -2

  3.    -4

  4.    -3

  5.    -2,5

  11. Sahələrinin fərqi 2π sm2 olan iki dairənin radiusları cəmi 2 sm - dir. Radiusların fərqini tapın.

  1.    0,5 sm

  2.    2,5 sm

  3.    1 sm

  4.    2 sm

  5.    1,5 sm

  12. y = log2x funksiyasının qrafikini göstərin.

  1.    

  2.    

  3.    

  4.    

  5.    

  13. (a + 1)8 - in ayrılışında orta həddin binomial əmsalını tapın.

  1.    C 8 5 C_{8}^{5}

  2.    C 8 4 C_{8}^{4}

  3.    C 8 3 C_{8}^{3}

  4.    C 8 6 C_{8}^{6}

  5.    1

  14. Tərəfi 2 sm olan bərabərtərəfli üçbucağın öz tərəfi ətrafında fırlanmasından alınan fiqurun həcmini tapın.

  1.    8π sm3

  2.    16π sm3

  3.    4π sm3

  4.    32π sm3

  5.    2π sm3

  15. { 3 x 2 2 x > 0 x 1 < 0 \left\{\begin{matrix} 3x^{2}-2x>0 & & \\ \! \! \! \! \! \! \! \! x-1<0 & & \end{matrix}\right. bərabərsizliklər sistemini həll edin.

  1.    (0;1)

  2.    ( ; 0 ) ( 2 3 ; 1 ) (-\infty ;0)\cup (\frac{2}{3};1)

  3.    ∅

  4.    ( 0 ; 2 3 ) (0;\frac{2}{3})

  5.    ( 2 3 ; 1 ) (\frac{2}{3};1)

  16. Şəkildə α > 90° olarsa, üçbucağın x tərəfinin mümkün natural qiymətlərinin cəmini hesablayın.

  1.    36

  2.    65

  3.    88

  4.    50

  5.    42

  17. log 1 3 2 x log 1 3 x 6 0 \log _{\frac{1}{3}}^{2}x-\log _{\frac{1}{3}}x-6\leq 0 bərabərsizliyinin natural həllərinin cəmini tapın.

  1.    45

  2.    44

  3.    35

  4.    36

  5.    43

  18. Şəkildə mərkəzi O nöqtəsi olan çevrədə CD və DB qövslərinin dərəcə ölçüləri bərabər olarsa, ∠BAC - ni tapın.

  1.    30°

  2.    75°

  3.    15°

  4.    60°

  5.    45°

  19. Şəkildə verilmiş B nöqtəsindən keçən düz xəttin tənliyini göstərin.

  1.    x = 1

  2.    y = -2x

  3.    y = -4

  4.    x = -4

  5.    y = 1

  20. a - nın hansı qiymətlərində asin2·cos3·tg4 ifadəsinin qiyməti həmişə mənfi olar?

  1.    a = -8

  2.    a < -5

  3.    a > 0

  4.    a > -5

  5.    a < 0

  21. Müstəvi xaricindəki nöqtədən həmin müstəvi ilə 60° - li bucaq əmələ gətirən mail çəkilmişdir. Mailin proyeksiyası 7 sm olarsa, bu mailin uzunluğunu tapın.

  1.    14 sm

  2.    62

  3.    6 sm

  4.    7 sm

  5.    72

  22. 9 - 29 ədədinin kəsr hissəsini tapın.

  1.    5 - 29

  2.    29 - 6

  3.    7 - 29

  4.    29 - 5

  5.    6 - 29

  23. f(x) = 2sinx - 1 funksiyanın təyin oblastını tapın.

  1.    π 3 + 2 π k < x < 2 π 3 + 2 π k , k Z \frac{\pi}{3}+2\pi k< x< \frac{2\pi}{3}+2\pi k,\;k\in Z

  2.    π 6 + 2 π k < x < 5 π 6 + 2 π k , k Z \frac{\pi}{6}+2\pi k< x< \frac{5\pi}{6}+2\pi k,\;k\in Z

  3.    π 6 + 2 π k x 5 π 6 + 2 π k , k Z \frac{\pi}{6}+2\pi k\leq x\leq \frac{5\pi}{6}+2\pi k,\;k\in Z

  4.    π 4 + 2 π k < x < 3 π 4 + 2 π k , k Z \frac{\pi}{4}+2\pi k< x< \frac{3\pi}{4}+2\pi k,\;k\in Z

  5.    π 3 + 2 π k x 2 π 3 + 2 π k , k Z \frac{\pi}{3}+2\pi k\leq x\leq \frac{2\pi}{3}+2\pi k,\;k\in Z

  24. 90 ədədi, ümumi həddi an = n2 - 9n + 80 olan ardıcıllığın neçənci həddidir?

  1.    10

  2.    9

  3.    15

  4.    12

  5.    11

  25. z = -5 – 5i kompleks ədədinin arqumentini tapın?

  1.    5 π 3 \frac{5\pi }{3}

  2.    π 4 \frac{\pi }{4}

  3.    7 π 4 \frac{7\pi }{4}

  4.    5 π 4 \frac{5\pi }{4}

  5.    π 3 \frac{\pi }{3}


  Система Orphus Mətndə qrammatik səhv var? Onu siçanla seçin və "Ctrl+Enter" düyməsini sıxın.