• Mövzular: 120
 • Biletlər: 8
 • Online Testlər: 5
 • Hazır olan Testlər: 138
 • Test bankı cavabları: 30
 • Tarixi məlumatlar: 33

 • Online: 7 nəfər
 • Sayt:

 • 
  
  Sadə kəsrlərdən hələ qədim dövrlərdən (2 min il b. e. ə) istifadə edirdilər. ...

  davamı

  Tarix
  2015-12-04
  Baxılıb
  388
  Bəyənilib
  5
  Müəllif
  Elçin Hüseynov
  
  Sıfır sonsuzluğun məlum olan yalnız bir növüdür. Sıfır yoxluqdur. Yoxluq isə bütün varı özündə cəmləyir. Hüseynov Elçin ...

  davamı

  Tarix
  2015-12-03
  Baxılıb
  224
  Bəyənilib
  6
  Müəllif
  Elçin Hüseynov
  
  Ədəd anlayışı çox qədimdə yaranmışdır. Əsrlər ərzində bu anlayış genişlənmiş və ümumiləşmişdir. Ölçmənin yerinə yetirilməsi zəruriliyi müsbət rasional ədədlərə, tənliklərin həlli mənfi ədədlərin meydana gəlməsinə gətirib çıxardı. ...

  davamı

  Tarix
  2015-12-02
  Baxılıb
  542
  Bəyənilib
  4
  Müəllif
  Elçin Hüseynov
  
  Hələ qədim zamanlardan kvadratın məlum tərəfinə görə onun sahəsinin axtarılması ilə yanaşı bunun tərsi olan məsələ də həll edilirdi: «Kvadratın tərəfi nə qədər olmalıdır ki, onun sahəsi a - ya bərabər olsun?». Hələ 4 min il əvvəl Babilistan alimləri belə məsələni həll etməyi bacarırdılar. ...

  davamı

  Tarix
  2015-11-30
  Baxılıb
  298
  Bəyənilib
  5
  Müəllif
  Elçin Hüseynov
  
  Natamam kvadrat tənlikləri və tam kvadrat tənliyin xüsusi növlərini (x2 ± x = a) babililər həll etməyi bacarırdılar (b. e. ə. 2 min ilə yaxın). Həlli ilə birlikdə (resept şəkilli) tapılan məsələlərin mixi mətnləri buna sübutdur. Qədim yunan riyaziyyatçıları kvadrat tənliklərin bəzi növlərini, həndəsi qurmanın köməyilə həll edə bilirdilər. ...

  davamı

  Tarix
  2015-11-29
  Baxılıb
  520
  Bəyənilib
  2
  Müəllif
  Elçin Hüseynov
  
  «Böyük» və «kiçik» anlayışları bərabərlik anlayışı ilə yanaşı əşyaları sayma və müxtəlif kəmiyyətlərin müqayisə edilməsinin zəruriliyi ilə əlaqədar meydana gəlmişdir. Bərabərsizlik anlayışından hələ qədim yunanlar istifadə etmişlər. ...

  davamı

  Tarix
  2015-11-29
  Baxılıb
  276
  Bəyənilib
  4
  Müəllif
  Elçin Hüseynov
  
  Təqribi hesablamaların ayrı - ayrı priyomları hələ qədimdə meydana gəlmişdir. Bu, praktikanın n tələbləri ilə əlaqədar yaranmışdır ki, belə ki, kəmiyyətləri ölçərkən həmişə təqribi qiymət alınır. ...

  davamı

  Tarix
  2015-11-29
  Baxılıb
  203
  Bəyənilib
  3
  Müəllif
  Elçin Hüseynov
  
  Aleksey Nikolayeviç Krılov (1863 - 1945) - rus gəmi inşaatçısı, riyaziyyatçı və mexanik, akademikdir. ...

  davamı

  Tarix
  2015-11-28
  Baxılıb
  105
  Bəyənilib
  4
  Müəllif
  Elçin Hüseynov
  
  Fransua Viyet (1540 - 1603) - fransız riyaziyyatçısıdır, cəbri simvollar sistemini daxil etmiş, elementar cəbrin əsaslarını işləmişdir. ...

  davamı

  Tarix
  2015-11-28
  Baxılıb
  218
  Bəyənilib
  3
  Müəllif
  Elçin Hüseynov
  
  Karl Veyerştrass (1815 - 1897) - alman riyaziyyatçısıdır. Peterburq Elmlər Akademiyasının fəxri üzvü olmuşdur. ...

  davamı

  Tarix
  2015-11-28
  Baxılıb
  96
  Bəyənilib
  3
  Müəllif
  Elçin Hüseynov
  
  İsaak Nyuton (1643 - 1727) - ingilis riyaziyyatçısı, mexaniki, astronomu və fizikidir. ...

  davamı

  Tarix
  2015-11-28
  Baxılıb
  105
  Bəyənilib
  3
  Müəllif
  Elçin Hüseynov
  
  Dəyişən kəmiyyət və funksiya ümumi anlayışları formalaşmamışdan hələ çox - çox əvvəllər faktiki olaraq riyaziyyatda işlənirdi. Bu anlayışların inkişafında fransız riyaziyyatçıları P. Ferma (1601 - 1650) və R. Dekartın (1596 - 1650) yaratdıqları koordinatlar metodunun böyük rolu olmuşdur. ...

  davamı

  Tarix
  2015-11-28
  Baxılıb
  889
  Bəyənilib
  4
  Müəllif
  Elçin Hüseynov
  
  Leonard Eyler (1707 - 1783) - riyaziyyatçı, mexanik, fizik, astronomdur. ...

  davamı

  Tarix
  2015-11-26
  Baxılıb
  116
  Bəyənilib
  3
  Müəllif
  Elçin Hüseynov