• Mövzular: 120
 • Biletlər: 8
 • Online Testlər: 5
 • Hazır olan Testlər: 138
 • Test bankı cavabları: 30
 • Tarixi məlumatlar: 33

 • Online: 6 nəfər
 • Sayt:

 • 
  
  Numerologiya (lat. numerus – rəqəm) — rəqəmlərin təkcə riyazi deyil, həm də magik xassələrə malik olduğunu sübut etməyə çalışan elm sahəsidir.

  Bütün qədim mədəniyyətlərdə "elm" və "magiya" bir-birindən ayrı tutulmayıb. ...

  davamı

  Tarix
  2016-11-02
  Baxılıb
  405
  Bəyənilib
  3
  Müəllif
  Elçin Hüseynov
  
  Pi ədədi (π) — çevrənin uzunluğunun diametrə nisbətindən alınan rəqəmdir. π irrasional ədəddir. π - nin adı, Yunan dilində (περίμετρον) yəni "Dairənin uzunluğu" sözünün ilk hərfi olan π hərfindən alınmışdır. Bu hərf latın əlifbasında π olaraq simvollaşdırılır. π həm də Arximed sabiti və Lüdolf ədədi olaraq da bilinir. ...

  davamı

  Tarix
  2016-02-09
  Baxılıb
  659
  Bəyənilib
  5
  Müəllif
  Elçin Hüseynov
  
  Miletli Fales (b.e.ə. VI əsr) Qədim Yunanıstanda ilk filosof və riyaziyyat, fizika, astronomiya üzrə alimdir. Milet məktəbinin banisidir. Yunan fəlsəfəsinin banisi olan Fales məşhur "Yunanıstanın yeddi müdriyi" siyahısında ilk yeri tutan mütəffəkkirdir. ...

  davamı

  Tarix
  2016-02-02
  Baxılıb
  556
  Bəyənilib
  6
  Müəllif
  Elçin Hüseynov
  
  Evklid (b.e.ə. III əsr) — qədim yunan riyaziyyatçısı, məşhur "Elementlər" kitabının müəllifidir. Bizim eradan əvvəl yaşamış Evklid Afina qəbiləsindən olan Platonun şagirdi olmuşdur. ...

  davamı

  Tarix
  2016-02-01
  Baxılıb
  546
  Bəyənilib
  2
  Müəllif
  Elçin Hüseynov
  
  İnsanlar həndəsi fiqurların xassələri haqqında ilk məlumatları, əhatə olunduqları aləmi müşahidə etməklə və praktiki fəaliyyət nəticəsində əldə etmişlər. Vaxt ötdükcə alimlər gördülər ki, həndəsi fiqurların bəzi xassələrini başqa xassələrdən mühakimə yolu ilə almaq olur. Teorem və isbatlar belə yarandı. ...

  davamı

  Tarix
  2016-01-25
  Baxılıb
  502
  Bəyənilib
  3
  Müəllif
  Elçin Hüseynov
  
  Həndəsi fiqurun bu və ya başqa xassəsi haqqında hökmün doğruluğu mühakimə yolu ilə müəyyən olunur. Bu mühakimə isbat adlanır. İsbat olunan hökm teorem adlanır. ...

  davamı

  Tarix
  2016-01-25
  Baxılıb
  550
  Bəyənilib
  3
  Müəllif
  Elçin Hüseynov
  
  Həndəsə - həndəsi fiqurların xassələri haqqında elmdir. "Geometriya" yunan sözüdür. Azərbaycan dilində tərcüməsi "yerölçmə" deməkdir. Belə ad həndəsənin yer üzərində ölçmə işlərinə tətbiqi ilə əlaqədardır. ...

  davamı

  Tarix
  2016-01-22
  Baxılıb
  1.4min
  Bəyənilib
  4
  Müəllif
  Elçin Hüseynov
  
  Kompleks ədədlər ideyası 3 və 4 dərəcəli tənliklərin həlli prosesində XVI əsr italyan riyaziyyatçılarında yaranmışdı. ...

  davamı

  Tarix
  2016-01-21
  Baxılıb
  876
  Bəyənilib
  3
  Müəllif
  Elçin Hüseynov
  
     1 Tayyib Oral, İlyas Həsənov və Şahlar Məhərrəmov. Cəbr Düsturları. Araz kursları, 2003
     2 Tayyib Oral, İlyas Həsənov və Şahlar Məhərrəmov. Həndəsə Düsturları. Araz kursları, 2003
     3 Kərimov N.B. Cəbr və analizin başlanğıcı. Həndəsə (planimetriya). İzahlı məlumat - sorğu kitabı. I hissə. Bakı: Çaşıoğlu, 2006. - 156 səh. ...

  davamı

  Tarix
  2016-01-20
  Baxılıb
  683
  Bəyənilib
  2
  Müəllif
  Elçin Hüseynov
  
  Ədədi və həndəsi silsilələr haqqında ilk təsəvvürlər hələ qədim xalqlarda var idi. Babillilərin mixi yazılı lövhələrində və Misir papiruslarında silsilələrə aid məsələlərə və onların həll edilməsinə dair göstərişlərə təsadüf edilir. ...

  davamı

  Tarix
  2015-12-23
  Baxılıb
  612
  Bəyənilib
  5
  Müəllif
  Elçin Hüseynov
  
  Natamam kvadrat tənlikləri və tam kvadrat tənliklərin xüsusi növlərini hələ babillilər (eramızdan 2 min il əvvəl) həll etməyi bacarırdılar. Qədim yunan riyaziyyatçıları kvadrat tənliklərin ayrı - ayrı növlərini həndəsi qurmalara gətirməklə həll edirdilər. ...

  davamı

  Tarix
  2015-12-18
  Baxılıb
  740
  Bəyənilib
  6
  Müəllif
  Elçin Hüseynov
  
  Natural üstlü qüvvət anlayışı hələ qədim xalqlarda formalaşmışdı. Ədədin kvadratı və kubu sahələrin və həcmlərin hesablanmasında istifadə edilirdi. Bəzi ədədlərin qüvvətindən Qədim Misirin və Babilistanın alimləri ayrı - ayrı məsələlərin həllində istifadə edirdilər. ...

  davamı

  Tarix
  2015-12-05
  Baxılıb
  600
  Bəyənilib
  6
  Müəllif
  Elçin Hüseynov
  
  "Triqonometriya" termini yunanca "triqon" - üçbucaq və "metrio" - ölçürəm sözlərindən əmələ gəlmişdir ki, bunlar birlikdə "üçbucağın ölçülməsi" deməkdir. ...

  davamı

  Tarix
  2015-12-04
  Baxılıb
  945
  Bəyənilib
  5
  Müəllif
  Elçin Hüseynov