• Mövzular: 103
 • Biletlər: 8
 • Online Testlər: 5
 • Hazır olan Testlər: 138
 • Test bankı cavabları: 30
 • Tarixi məlumatlar: 33
 • Fotolar: 204

 • Online: 5 nəfər
 • Sayt:
 • Saytda olanlar: 30842 nəfər


 • 
  Müxtəlif formalarda verilmiş məlumatları (qrafik, cədvəl) aşağıdakı göstəricilərinə görə təhlil etmək olar: ...

  davamı

  Tarix
  2016-09-29
  Baxılıb
  64
  Bəyənilib
  0
  Müəllif
  Elçin Hüseynov
  Pi ədədi (π) — çevrənin uzunluğunun diametrə nisbətindən alınan rəqəmdir. π irrasional ədəddir. π - nin adı, Yunan dilində (περίμετρον) yəni "Dairənin uzunluğu" sözünün ilk hərfi olan π hərfindən alınmışdır. Bu hərf latın əlifbasında π olaraq simvollaşdırılır. π həm də Arximed sabiti və Lüdolf ədədi olaraq da bilinir. ...

  davamı

  Tarix
  2016-02-09
  Baxılıb
  357
  Bəyənilib
  5
  Müəllif
  Elçin Hüseynov
  Miletli Fales (b.e.ə. VI əsr) Qədim Yunanıstanda ilk filosof və riyaziyyat, fizika, astronomiya üzrə alimdir. Milet məktəbinin banisidir. Yunan fəlsəfəsinin banisi olan Fales məşhur "Yunanıstanın yeddi müdriyi" siyahısında ilk yeri tutan mütəffəkkirdir. ...

  davamı

  Tarix
  2016-02-02
  Baxılıb
  246
  Bəyənilib
  4
  Müəllif
  Elçin Hüseynov
  Evklid (b.e.ə. III əsr) — qədim yunan riyaziyyatçısı, məşhur "Elementlər" kitabının müəllifidir. Bizim eradan əvvəl yaşamış Evklid Afina qəbiləsindən olan Platonun şagirdi olmuşdur. ...

  davamı

  Tarix
  2016-02-01
  Baxılıb
  242
  Bəyənilib
  2
  Müəllif
  Elçin Hüseynov
  İnsanlar həndəsi fiqurların xassələri haqqında ilk məlumatları, əhatə olunduqları aləmi müşahidə etməklə və praktiki fəaliyyət nəticəsində əldə etmişlər. Vaxt ötdükcə alimlər gördülər ki, həndəsi fiqurların bəzi xassələrini başqa xassələrdən mühakimə yolu ilə almaq olur. Teorem və isbatlar belə yarandı. ...

  davamı

  Tarix
  2016-01-25
  Baxılıb
  223
  Bəyənilib
  3
  Müəllif
  Elçin Hüseynov
  Həndəsi fiqurun bu və ya başqa xassəsi haqqında hökmün doğruluğu mühakimə yolu ilə müəyyən olunur. Bu mühakimə isbat adlanır. İsbat olunan hökm teorem adlanır. ...

  davamı

  Tarix
  2016-01-25
  Baxılıb
  260
  Bəyənilib
  3
  Müəllif
  Elçin Hüseynov
  Həndəsə - həndəsi fiqurların xassələri haqqında elmdir. "Geometriya" yunan sözüdür. Azərbaycan dilində tərcüməsi "yerölçmə" deməkdir. Belə ad həndəsənin yer üzərində ölçmə işlərinə tətbiqi ilə əlaqədardır. ...

  davamı

  Tarix
  2016-01-22
  Baxılıb
  1041
  Bəyənilib
  4
  Müəllif
  Elçin Hüseynov
  Kompleks ədədlər ideyası 3 və 4 dərəcəli tənliklərin həlli prosesində XVI əsr italyan riyaziyyatçılarında yaranmışdı. ...

  davamı

  Tarix
  2016-01-21
  Baxılıb
  411
  Bəyənilib
  3
  Müəllif
  Elçin Hüseynov
     1 Tayyib Oral, İlyas Həsənov və Şahlar Məhərrəmov. Cəbr Düsturları. Araz kursları, 2003
     2 Tayyib Oral, İlyas Həsənov və Şahlar Məhərrəmov. Həndəsə Düsturları. Araz kursları, 2003
     3 Kərimov N.B. Cəbr və analizin başlanğıcı. Həndəsə (planimetriya). İzahlı məlumat - sorğu kitabı. I hissə. Bakı: Çaşıoğlu, 2006. - 156 səh. ...

  davamı

  Tarix
  2016-01-20
  Baxılıb
  369
  Bəyənilib
  2
  Müəllif
  Elçin Hüseynov
  Ədədi və həndəsi silsilələr haqqında ilk təsəvvürlər hələ qədim xalqlarda var idi. Babillilərin mixi yazılı lövhələrində və Misir papiruslarında silsilələrə aid məsələlərə və onların həll edilməsinə dair göstərişlərə təsadüf edilir. ...

  davamı

  Tarix
  2015-12-23
  Baxılıb
  296
  Bəyənilib
  5
  Müəllif
  Elçin Hüseynov
  Natamam kvadrat tənlikləri və tam kvadrat tənliklərin xüsusi növlərini hələ babillilər (eramızdan 2 min il əvvəl) həll etməyi bacarırdılar. Qədim yunan riyaziyyatçıları kvadrat tənliklərin ayrı - ayrı növlərini həndəsi qurmalara gətirməklə həll edirdilər. ...

  davamı

  Tarix
  2015-12-18
  Baxılıb
  333
  Bəyənilib
  5
  Müəllif
  Elçin Hüseynov
  Natural üstlü qüvvət anlayışı hələ qədim xalqlarda formalaşmışdı. Ədədin kvadratı və kubu sahələrin və həcmlərin hesablanmasında istifadə edilirdi. Bəzi ədədlərin qüvvətindən Qədim Misirin və Babilistanın alimləri ayrı - ayrı məsələlərin həllində istifadə edirdilər. ...

  davamı

  Tarix
  2015-12-05
  Baxılıb
  308
  Bəyənilib
  6
  Müəllif
  Elçin Hüseynov
  "Triqonometriya" termini yunanca "triqon" - üçbucaq və "metrio" - ölçürəm sözlərindən əmələ gəlmişdir ki, bunlar birlikdə "üçbucağın ölçülməsi" deməkdir. ...

  davamı

  Tarix
  2015-12-04
  Baxılıb
  578
  Bəyənilib
  5
  Müəllif
  Elçin Hüseynov